VersionDatumKommentar

2024.3.22.0

240322
 • Kontroll om licens finns i Garp, ge felmeddelande annars
 • Returnera InvocieID i tidigare felmeddelanden
 • Kontrollera momskod ’MI’ att denna finns i Garp
 • Momskontroll, hantera differens på ören via inställning ’VatTolerance’
 • Raderna sorterades fel; LNC sorterades som ’string’ och inte ’int’
 • Vid sökning av befintlig faktura kan det förekomma att de inte har prefix (L)
 • Bilden som kan skapas hade med konteringsrader från alla importerade och inte bara sista
 • Status för makulerad faktura kan anges, inställning ’StatusCancel’ (default = 1)
 • Priskontroll avrundades först efter summmering vilket kunde ge öresdiff

2024.1.30.0

240130
 • Kontroll av kundkonfig (Felkod 50) ska bara göras ej annullerad faktura
 • Versionskontroll av Garp; 4.5B.2 och uppåt så är antal konteringsrader = 999
 • Projekt_TYP (RKPP.TYP) fanns inte med i internalIndex
 • Momskontroll utfördes efter gruppering

2024.1.17.0

240117
 • PaidInvoice: Om status=4, kontrollera att det finns ett fakturabelopp, annars annullerad
 • Vid export av MO2 så kontrolleras om versal/gemen och en punkt appendas om gemen.
 • Vid import läses taggen ”MI” och eventuellt punkt filtreras bort. Samt fältet ingår i sortering/gruppering av konteringsrader
 • Även momskoden har kontroll om gemen och appendar en punkt
 • En momskontroll görs efter upplägg av rader
 • MO2 var inte med vid omkontering
 • Alla fält i tabell AGT är med i order av Goods
 • Endast huvudets momskod ska sättas i MI (samma lrk.MOM)
 • Om momskontroll aktiverat i bolagsinställningarna, avvisa fakturan om den ej stämmerOm Garp: ge ett felmeddelande
 • Kontroll om Ordernr och CostRow men inget DeliveryNo – avvisa fakturan
 • Taggen CheckVAT styr om momskontroll ska göras; om Medius begärt – avvisa felaktig faktura
 • Hemtagningskostnad läggs på (Prismodell, procent endast)
 • Utökad felhantering vid export av Delivery
 • Hemtagningskostnad läggs på (Prismodell, alla typer)
 • Sätt språkkod utifrån bolagsinställningarna
 • RKPK_MOD saknades vid export av Account
 • LR_FBL saknades vid export av PaidInvoice
 • Inställning ReceivingCost på Import är tillagd
 • Kvittensmeddelandet är språkhanterat via Garps bolagsinställning
 • Vid Goods var ”TX3” definierat som ”TX3,”

2023.8.24.0

230824
 • Om Commit ej gjorts så sker nästa hämtning mot interna databasen
 • Vid kredit så blev antal inte korrekt vid omkonteringen
 • Vid uppdatering av befintlig faktura men nytt BOD så blev det dubbla skuldkontorader
 • Sätt ’active = 0’ om post har status ’deleted’

2023.6.29.0

230629
 • Alla fält definieras för att undvika funktionsanrop DI
 • Justering av memoryCache (sätt bolag istället för tabell)
 • Lagt till fält Momskontroll och Förslag inkommande moms på Kontoexpoort
 • Vid ExportOrder så var KUR definerat vilket orsakade fel i äldre Garpversion
 • Range kan sättas istället för Filter på order och delivery (goods)
 • Fältet LR_TBE var inte definierat vid kreditering

2023.4.6.0

230406
 • Bättre kontroll av socket
 • Utländsk bank justerad på export av leverantör

2023.3.27.0

230327
 • Periodiserade konteringsrader (AccrualRow) filtreras bort om 0kr i belopp
 • Fält KontoKod på leverantör kan filtreras bort via inställning på AccountsPayableExport:Supplier (LA_IAK)

2023.3.22.0

230322
 • Decimaler på konteringsraden kunde bli fel om man angav 1.0000 – gav 0.0001
 • Varna om Betalningsmottagare angiven i filen inte stämmer med vad som är angivet på leverantören
 • Sätt Applikationsvariabel (MemoryCache) vid export av tabell för att förhindra dubbla jobb på samma tabell
 • Justerat ConnectionString och manuell uppdatering av log->db för liteDB görs
 • Ingen DeltaCopy på Order och Delivery anrop, bara på Goods
 • Hantera DeltaCopy per tabellanrop via Timeout (-1)
 • Deltakopiering omlagd till SQLite från LiteDB
 • Alla förändringar för Delta, skrivs till tabell Log (DB)
 • Skriv ut antal förändrade poster i loggen per dag
 • Export av PaidInvoice kunde ge fel om post saknade värde för LR_SUB
 • Export av CostCenter kunde ge fel om post saknade värde för RKPS_BOL
 • Kontroll av bolagsvaluta i Garp eller Wasp är angiven, faktura avvisas annars

2022.5.19.0

220519
 • Hänsyn togs inte till betald faktura
 • Den interna databasen kunde ge felmeddelande om låsning
 • Kreditering av faktura ger nu statusflagga 4
 • Justering av FTP (Autoconnect vs Connect)
 • Justering av deltakopiering
 • Export av leverantör tog inte hänsyn till bank (Iban/Switch)
 • Vid import av inleveranser, hantera om INN > 9
 • Om ingen Deltakopering, så letades ändå efter db
 • Utökad logg vid kontroll av befintlig faktura

2022.5.13.0

220513
 • Om faktura skickas in på nytt och konteringsrader togs bort kunde inte huvud uppdateras
 • Inställning DiffAccountCurrencyAccount hanterar om konto (typ=4) inte skickas in
 • Inställning RowInCompanyCurrency hanterar om konteringsrader skickas in i SEK

2022.4.29.0

220429
 • GetConfigValue letade efter fel tagg
 • Prioritet sättes till 1 om den var blank på leverantören
 • PostFile (xml) och UploadFile är tillagt för uppladdning av PDF

2022.2.25.0

220225
 • PostSupplier är tillagt för upplägg av leverantör
 • Eventuellt mail som skickas går nu via Hangfire
 • Bild kan skapas över konteringen i Attest samt Garp och läggas på fakturan
2021.9.13.0

210913
 • Skapar antingen loggfil per fakturaid eller datum, inte både och
 • Export av Vat exporterar nu Percent2 samt AccountCodeReverse

2021.6.4.0

210604
 • Om fakturan var betald i Garp så behölls inte status i fälten ABE (Kvar att betala) och NBE (Nästa betalning)
 • Justerar meddelande för felkod 03

2021.5.24.0

210524
 • Vid kontroll av inleverans och om redan kopplad, så skrevs fel fakturauppgifter i kvittensen
 • Om ny faktura eller att rader kunde tas bort innan import; uppdatera LR_BOD, LR_FAD och LR_VAD
 • Läs ut momskod på Goods (huvud och rader)

2021.4.14.0

210414
 • Periodisering bakåt i tiden sorterade konteringsraderna fel

2021.3.25.0

210325
 • Fältet LR_EBF fick samma värde som LR_TBF, det ska numera vara 0, annars protesterar Saldoavstämningen i Garp
 • Fakturastatus från Ascendo sparas på fakturan (LR_XFG)

2021.3.9.0

210309
 • Vid periodiserad inleverans, sorterades konteringsraderna inte i datumordning
 • Fel konto på valutadifferensen i samband med periodisering av densamma
 • Vid autouppdatering, rensades märkning av fakturaid för sessionskontroll (felkod 47) först efter omstart
 • Sessionskontrollen håller fakturan max 1 dygn innan denna kontroll frisläpps

2021.2.25.0

210225
 • lrk.AVD kunde vara null vid differenskontrollen
 • Export av order kunde ge fel om orderrad utan artikel fanns
 • Omräkning av konteringsbelopp för Garp internt gjordes innan valutaomräkning och kunde ge differens

2021.1.19.0

210119
 • Kontrollen om inleverans fanns i Garp returnerade inget fel om ej träff
 • Differenskontrollen kunde returnera felkod 24: Fel vid bearbetning av fil

2021.1.11.0

210111
 • Bokföringsdatum skickades inte in vid hämtning av nytt fakturanummer

2020.12.7.0

201207
 • En kontroll gjordes på differensbelopp även vid annullering

2020.11.25.0

201125
 • Sätt Applikationsvariabel (MemoryCache) vid import av faktura för att förhindra dubbla jobb på samma fakturaid

2020.11.17.0

201117
 • Text på konteringsrad var inte med i gruppering av konteringsrader, endast första radens text kom med

2020.11.16.0

201116
 • Fel vid upplägg av konteringsrad om denna var en preliminärt kopplad inleverans
 • Om differens var för stor, returnerades ingen felkvittens
 • Skapa tabellpost LRT direkt efter LR
 • Om Preliminär faktura och konteringsrader inte går jämnt upp samt ingen journal – betrakta detta som fel och kör om fakturan

2020.11.12.0

201112
 • Autouppdatering av waspAscendoInvoiceApi är tillagt (sätts i Ascendo som AllowAutoUpdate=1)

2020.11.11.0

201111
 • Makulering/omkontering låg innan kontroll om avrundningskonto, justerat detta

2020.11.09.0

201109
 • Avrundningsdifferens tog ej med periodiserade rader
 • Avrundningsdifferensen får inte vara större än (antal rader * 1 öre)
 • Vid periodiserade inleveranser användes fel valutakurs för periodiseringskontot

2020.10.29.0

201030
 • Utökad kontroll av fakturaid skedde inte om fakturanr skickades med, nu sker en utökad kontroll även där
 • Inställningen useDefaultExchangeRateDifferenceAccount aktiveras enbart om inleveranser finns
 • Hantera om avrundningsdifferens finns, detta belopp läggs då på en ny konteringsraden. Konto kommer från Ascendo (kontroll sker innan upplägg att detta finns med)
2020.10.27.1

201027
 • Om inga inställningar valutakursvinst/förlust var upplagd så hanterades detta inte korrekt

2020.10.27.0

201027
 • Kontroll om kursvinst/kursförlust är justerad, den kunde missa i kontroll av kod
 • Om valutadiff mot valutakonto (useDefaultExchangeRateDifferenceAccount=0) så lades denna konteringsrad inte upp

2020.10.13.1

201013
 • Fel vid Commit av Supplier, jämförelse gjordes mellan Buyer och Text7, vilket medförde att leverantörer med värden i dessa inte jämfördes korrekt
 • Momskod hamnade felaktigt även på skuldkontot, felet märks vid kreditering av fakturan i Garp och inte via Asendo

2020.10.12.0

201013
 • Vid kontroll av faktura så gjordes felaktigt jämförelse om OCR eller långt fakturanr, detta kunde medföra dubbelupplägg av faktura om kvittens ej erhölls av Ascendo

2020.10.9.0

201012
 • Vid periodisering av inleverans fick inte konteringsraderna rätt kod för detta, inleveransraden fick kod för periodisering och inte att den var inleverans

2020.10.8.1

201008
 • En del felaktiga fältvärden erhölls på Supplier och Goods (null-värden kunde fås på ej initierade fält)

2020.10.8.0

201007
 • Kreditfakturor fick fel fakturatyp, de fick typ 1 istället för typ 2
 • Dimensioner blev omkastade vid kursdifferens mot tillhörande inleverans (PRO/KST istället för KST/PRO)

2020.9.24.0

200924
 • Ta med dimensioner vid uppläggning av prisavvikelse
 • Valutakursdifferensen läggs antingen på inleveransen konto/dimensioner eller på Garps inställning för valutakurs (kontroll sker att dessa finns upplagda)
 • Justerat logg för valutadifferenser
 • Valutadifferensen läggs vid konto för kursvinst/förlust på motsvarande inleverans samt dess dimensioner

2020.8.24.0

200824
 • Utökad kontroll på fakturaid innan import sker

2020.6.15.0

200612
 • Vid justering av Förfallodatum efter preliminär bokning, så ändrades inte Bevakningsdatum
 • Lagt till fält på tabell Goods; Text1, Text2, ValfriInfo, GodsmärkeOrder samt Attest
 • Lagt till fält på Leverantör; Attest och Prioritet

2020.6.5.0

200605
 • Justering av leveransdatum på Delivery (Goods), fältet Bekräftad levtid kunde exporteras från Garp istället för inleveranstid. Visade sig framförallt om man bakdaterar inleveranserna
2020.5.25.0200525
 • Läs ut momskod för betalningsmottagare (PaymentReciptiantVatCode)
2020.5.15.0200515
 • Justering av datumfunktion (yyww-d -> yymmdd)
2020.5.10.0200510
 • Lagt till fälten rowDiscount och headDiscount på tabellen Goods
 • Innan uppdatering av faktura så skrivs befintliga konteringsrader ut till loggen
 • Efter uppdatering av faktura så skrivs befintliga konteringsrader ut till loggen
 • Export av tabell Goods tog ej hänsyn till huvudrabatten
 • Läs HIR_LDT istället för HIA_LDT (inleveransdatum)
 • Datumkontroll på alla datumfält för Goods (yyww-d/yymmdd -> yymmdd)
 • Uppdaterat evodevGarp
2020.5.5.1200505
 • Momskod sättes inte på huvud, skickas nu med i filen
2020.4.29.0200429
 • Om inleveranskoppling och periodisering så kopplades fel rad
 • Periodiseringsrader grupperades inte korrekt på dimensionerna
 • Fel vid Preliminär till Definitiv bokning av nollfaktura
 • Avdragsbelopp räknades på varubelopp och inte fakturabelopp
2020.4.21.0200421
 • Fält TextIntern är tillagt i XML, appenda på befintliga fakturaid
2020.4.15.1200415
 • Periodiseringsrader lades på dubbelt vid gruppering
 • Kontroll av antal konteringsrader sker efter pålägg av alla periodseringsrader och efter gruppering
2020.4.7.0200407
 • Exportera HIA_LDT istället för HIR_LDT vid ExportDelivery
2020.4.1.0200401
 • Kontroll av bokföringsperiod vid omkontering gjordes på befintlig bokföringsperiod och inte ny
2020.3.31.0200331
 • Dimensioner kommer med i export av Supplier för skuldkonto och inköpskonto
2020.3.27.0200327
 • Kontroll om bokning redan utförd, returnera originalkvittens
 • Kontroll om faktnr redan finns, upprepa hämtning av nytt faktnr från Garps nummerserie
 • Diverse loggningar av fel skrevs bara till kvittensen, inte till loggfil
 • Kontroll av konteringsrader från Ascendo görs nu inte vid annullering av faktura
2020.3.18.0200318
 • Kontroll av att bokföringsperiod är öppen sker vid omkontering
 • Kontrollera alla kontons dimensioner; om tvingande eller används ej – avbryter om fel
 • Justerat kontroll av dimensioner, vid upplägg kontrolleras periodiseringskonto
2020.3.9.2200309
 • Justerat export av paidInvoice
 • Kopiera dimension för periodiseringskonto om detta är tillåtet i Garp på kontot
2020.2.28.2200228
 • Justerat Commit av table
 • Justerat från double till decimal vid kontroll av rader
2020.2.28.1200228
 • Justerat loggtexter samt justerat konfigurationsfil
 • UnitPrefix sätts utifrån TraningMode – om true så Test annars Prod. Inställning överstyr detta, förvalt är blank
 • Utökad kontroll vid omstart av faktura (status ändras inte vid makulering i Garp)
2020.2.21.0200221
 • Fältet LR_EDI blankades inte efter upplägg
 • Kontrollera om rader från Ascendo går jämnt upp, om ej – ge felmeddelande och avsluta
 • Export av LR: TextIntern, splitta fältet och ta de första (#fakturaid abcd efg), kontrollera också att fakturaid är numeriskt
 • Kontroll vid Commit att alla tabeller finns i temporära databasen
 • Lagt till Godsmärke på Goods (Delivery)
2020.1.31.0200131
 • Lagt till Commit för deltakopiering
 • Kontroll att arkivmapp kan skapas, om ej så rättighetsproblem
 • Justering av Avdrag/Procent (LA_RSA), den sättes till 0.2 istället för 2.0
 • Om Prelfaktura, kontrollera om fakturaid finns i Garp och med status 0 (om Prel och ExternalInvoiceId=blank – kontrollera om fakturan finns somn prel i Garp, om den gör det så hämta upp och skriv över)
2019.12.18.0191218
 • Filtrera bort Levnr som börjar med blanksteg
 • Lagt till BsonMapper.Global.TrimWhitespace = för den interna databasen
 • Tagit bort Trim() på levnr, detta då kund hade både levnr ”123” och ” 123″ upplagt
 • Lagt till INN i kontroll av inleverans
 • Internal_Index för Delivery, lagt till INN
 • Justerat filter för Delivery (ODT->LDT)
 • Vid kontroll av inleverans så dela med (INN*1000)
 • Goods.DeliveryRow har justerat radnr vid inleverans (INN*1000+RDC)
 • Vid omkontering så skickades FAD och inte BOD in
2019.11.28.0191128
 • Justerat kontroll av inleverans
 • Justerat loggning och Async/Task
 • Returnera ErrorMessage om fel UnitPrefix
 • Fel vid kontroll av inleverans om samma inlevnr var på flera konteringsrader – kontrollfält nollställdes inte
 • Lagt till returnerande av errorobjekt vid fel
 • Fel vid kontroll av bokföringsperiod, tog fel bolag
 • Lagt till mer loggning vid hämtning
 • Lagt till RecipientType på Goods
 • Justerat loggning för att bättre visa det i loggen
2019.10.30.0191030
 • Periodisering och inleveranser kommer med i alla filer men bortse från dessa om inte status=2
 • Justerat prisavvikelsen
 • Grupperar konteringsrader på konto, kst, projekt, extra, antal, inlevnr, periodiering samt prisavvikelse
 • ArticlePriceDeviation är tillagt på AllocationRow, denna innehåller prisavvikelsen
 • Justerat prisavvikelse, läs endast de OrderRows som har samma konto och dimension
 • Prisavvikelse hanteras genom att läsa ApprovedAmount och jämföra med Amount på OrderRows
 • Mail kan skickas när faktura är importerad och/eller vid fel
 • Async/Task på hämtningar för att undvika deadlocks
 • Hämta valutakursen för respektive inleverans
 • Avdragsbelopp parsade inte rätt
 • Kontroll av inleverans är justerad
 • DefaultCurrencyRoundOffAccount skickas med från AI för att hantera valutadifferenser
 • Dela upp Delta för Goods; order och delivery – bookmark kan krocka
 • Jämförelse på order från Ascendo jämförde antal som string och inte double
 • Subtoal på goods avrundade inte till 2 decimaler
 • Fel basbolag för kst, projekt och extra, ska vara company
 • Rabatten blev ett påslag (ligger som minus)
 • Betvillkor hämtades ifrån TA och inte TA31 (fel vid bolagsunikt)
 • Valutakurs räknades inte om på konteringsraderna
 • Om fel vid DeltaCompare så exportera alla
 • Fel pris hämtades för Goods (OGR och HIR), SEK pris istället för orderns valuta
 • Om bolag inte angetts, tas alla upplagda bolag i Garp
2019.9.25.0190925
 • Namnbyte till waspAscendoInvoiceApi och formulären flyttade till waspAscendoInvoice
 • Kontroll av betvillkor, om med i filen kontrollera att de finns
 • Lagt till läsning av Betvillkor från filen
 • Lagt till PurchUnit i Goods
 • Logisk miss vid export av CurrencyCode på supplier och Goods
 • Meddelande vid borttag av delta
 • Periodisering läggs på i slutet
 • Inleveranskontroll sker bara vid LR.SUB=2
 • Inleveranskontroll låg efter makulering
 • Kontroll av inleveransrader från Ascendo
 • LEA och LVP används i IGR och HIR
 • Inställning för om kontroll av faktura om VerificationNo är blankt
 • Lagt till export i logg
 • ORA användes istället för LEA på Delivery (HIR)
2019.8.30.0190830
 • Justering av delta för inleverans, internalindex pekade på ONR
 • Deltat justerat så att borttagna poster skickas över en gång enbart
 • Vat.VateCode felstavat, ändrat!
 • Lagt till deltakopiering på alla tabeller
 • Export konto tog ej hänsyn till bolag
 • Kst, projekt och extra hade fel spärrkod
 • Kontroll av bokföringsdatum kontra periodiseringsdatum
 • Kontroll att rätt prefix skickas in om det angetts
 • Prefix på Unit kan anges till valfritt
 • Valtbart om deltakopiering
 • Sätt P2 om äldre datum för periodisering, annars P1
 • Lagt till rensing av delta som eget formulär
 • Kontroll att nytt fakturanr inte redan används (fel i nummerserie från Garp)
 • Valbart om text ska skrivas på referens vid långt faktnr/OCR
 • Justerat layout
2019.7.15.0190715
 • Deltaexport av konto, kst, projekt samt extra är tillagt
 • Antal dagar bakåt för export kan anges via inställning för postingInvoie, paidInvoice och Goods
 • Loggfiler visas för inloggat bolag
 • Borttag av intern databas för inloggat bolag
 • Deltaexport av postingInvoie, paidInvopice samt Goods är tillagt
 • Deltaexport av supplier är tillagt
 • Uppdaterat evodevGarp
 • Justerat felmeddelande
 • Om blank valutakod, returnera bolagsvalutan (SEK, etc.)
 • Utökade felmeddelanden
 • Sortera loggfiler utifrån datum
 • Om periodisering, kontrollera alla perioder som ingår att perioden är öppen
 • BackAccounting satte fel decimalantal pga ADE
 • Inleveranser uppdaterade inte tabellerna IGA och HIA
 • Delivery exporterade inte rätt pris
 • Visa loggfiler har nu tre komboboxar
 • Om fakturabelopp i utl valuta, så räkna fram rätt SEK belopp för skuldkontot
 • Justerat hur faktura letas upp
 • Justerat valutakurs om från Garp
 • VersionProgram och VersionERP är tillagt i kvittens
 • TestMode kan anges, prefix ’Test’ sätts på company
 • LRF och NJN var felstavat
2019.6.20.0190620
 • Menylänk via språkfil
 • Uppdaterat evodevGarp
 • Visa xml-faktura som en treeview
 • Loggfiler för faktura har med bolagsid i namnet
 • Lagt till Vår referens på order och inleverans
 • Lägg på kst, projekt och extra för skuldkonto om dessa ligger i Garp på kontot
2019.5.31.0190531
 • Kontrollera och skapa mappar för Processing och Archive
 • Utökat loggning av fel
 • Om konto spärrat, sätts Blocked=1
 • Lagt till Er referens på inlev och order
 • Rensat och integrationen innehåller nu enbart Ascendo/Json
 • Reciept går att hämta via json
 • Kontroll att period inte är avslutad
 • Utökad loggning
 • Justerat och tagit bort unit
 • Import av fil via Ascendo är tillagt
 • Om journal inte är utskriven tas konteringar bort, annars omkontering
 • Lagt till AllowAnonymous på Get och Upload
 • Vid import av fil via json så startas importjobb direkt, letas upp via filnamnet
 • Kvittensfilen justerad och kan hämtas via json
 • Unit skickas med i anropet
 • Uppdaterat Infrastructure
 • Lagt till visning av logg
 • Hämtning av filer via json
 • Lagt till sida för att kunna köra jobb från menyn
 • Utökat loggnmingen
 • Lagt till import av faktura
2019.4.24.0190424
 • Goods är tillagt
 • Justerat export
2019.2.6.0190206
 • Uppdaterat evodevGarp
2019.1.31.0190131
 • Justerat inställningar
2018.11.23.0181123
 • Skapa fil lokalt eller på Garpserver
2018.10.24.0181024
 • Levfakt konvertad till ett API för export och import av leverantörsfakturor. I första versionen så skapas enbart filer på disk och fakturafil läses från disk